วันเสาร์, พฤศจิกายน ๑๗, ๒๕๕๐

งาน คำศัพท์ IT 15 คำ

1. AGP (Accelerated Graphic Ports)
เป็นข้อกำหนดของอินเตอร์เฟซ บนแฟลตฟอร์ม ของบัส ซึ่งมีสมรรถนะทางด้านกราฟฟิกสูง เพื่อทำให้สามารถแสดงภาพกราฟฟิก 3 มิติ ได้รวดเร็วบน เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น ภาพจาก Web Site หรือ ซีดี-รอม ทำให้ การแสดงภาพบนจอภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เร็วและเรียบกว่า

2. Application program interface (API)
เป็นการระบุวิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ โดยผู้เขียนโปรแกรมใช้การเขียนโปรแกรมประยุกต์ในการขอกับระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ

3. Basic Input/Output System (BIOS)
เป็นโปรแกรมที่ไมโครโพรเซสเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ใช้ในการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานเพื่อเปิดเครื่อง และทำหน้าที่บริหารการไหลของข้อมูล ระหว่างระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น ฮาร์ดดิสก์ คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์เป็นต้น

4. A+ (A-plus)
เป็นชื่อของกระบวนการ เพื่อรับรองความรู้และความสามารถในการติดตั้ง บำรุงรักษา และการทำงานกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สถาบันที่พัฒนาและรับรองคือ Computing Technology Industry Association (ComTIA) การสอบขอใบรับรองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และส่วนที่สองเป็นการเจาะจงความรู้ในระบบปฏิบัติการ เช่น Windows 98

5. Analog-to-Digital Conversion (ADC)
เป็นกระบวนการอีเลคโทรนิคส์ ที่สัญญาแปรผันต่อเนื่อง (analog) ได้รับการแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล โดยไม่มีการลบข้อมูลสำคัญ

6. bridge
ในเครือข่ายโทรคมนาคมbridgeเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบ LAN ไปยังเครือข่าย LAN อื่น โดยใช้โปรโตคอลเดียวกัน (เช่น Ethernet หรือ Tokenring) สามารถเปรียบ bridge เป็นอุปกรณ์ที่ตัดสินการส่งข่าวสารจากผู้ใช้ไปยังบุคคลอื่นใน LAN ในตึกเดียวกัน หรือบุคคลอื่นในเครือข่ายที่อยู่ในอาคารอื่น โดย bridge ตรวจสอบแต่ละข่าวสารบนเครือข่าย และส่งผ่านไปยังบุคคลที่ทราบในเครือเดียวกัน หรือส่งข้ามไปยังเครือข่ายอื่นที่มีการต่อเชื่อมกันอยู่

7. byte
ระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่ byte (ไบต์) เป็นหน่วยของข้อมูลที่เป็นเลขฐานสอง 8 หลัก โดย byte เป็นหน่วยที่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้แสดงตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ byte สามารถเก็บข้อความของบิตที่ต้องการใช้ในหน่วยที่ใหญ่ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมประยุกต์ (เช่นกลุ่มของบิตที่สร้างเป็นภาพสำหรับโปรแกรม เพื่อแสดงภาพหรือข้อความของบิต ซึ่งเป็นภาษาเครื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

8. Gbps
เป็นตัวย่อของพันล้านบิตต่อวินาที และใช้วัด bandwidth ในการส่งข้อมูลดิจิตอลผ่านตัวกลาง เช่น optical fiber ถ้าเป็นตัวกลางและโปรโตคอลที่ช้ากว่า bandwidth อาจจะเป็น Mbps ( ล้านบิต หรือ megabit ต่อวินาที) หรือ Kbps ( พันบิต หรือ kilobit ต่อวินาที)

9. Mbps
เป็นตัวของล้านบิตต่อวินาที หรือ megabit ต่อวินาที และเป็นการวัด bandwidth (การไหลรวมของสารสนเทศในเวลากำหนด) บนตัวกลางโทรคมนาคม ช่วงของ bandwidth ขึ้นกับตัวกลางและวิธีการส่ง ในบางครั้งวัดเป็น Kbps (พันบิต หรือ kilobits ต่อวินาที) จนถึง Gbps (พันล้านบิต หรือ gigabits ต่อวินาที)

10. bus
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่าย (Network) bus เป็นเส้นทางของการส่งผ่านสัญญาณทั้งเข้าและออก จากอุปกรณ์ทุกตัว ที่ต่อเชื่อมกับบัส การส่งผ่านสัญญาณไปที่อุปกรณ์ใดขึ้นกับสัญญาณ ที่เป็นสัญญาณที่มีตำแหน่ง (Address) ของอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์ที่มีตำแหน่งอื่น ๆ จะไม่รับสัญญาณนั้น

11. switch
เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้เลือกเส้นทาง หรือวงจรสำหรับการส่งข้อมูล หรือปลายทางต่อไป switch (สวิท์ช) อาจจะรวมการทำงานของ router, อุปกรณ์หรือโปรแกรม ที่สามารถค้นหาเส้นทาง หรือกำหนดจุดบนเครือข่ายที่ติดต่อกัน เพื่อให้ส่งข้อมูลไป โดยทั่วไป สวิท์ช เป็นกลไกที่ง่าย และเร็วกว่า router ซึ่งต้องการความรู้เกี่ยวกับเครือ และวิธีการหาเส้นทาง

12. C++
เป็นภาษาแบบ object-oriented programming (OOP) ที่ดีที่สุด ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดใหญ่ และ C++ เป็นภาษา C ระดับสูง

13. Modem (โมเด็ม)
ส่งออกสัญญาณในรูปของคลื่นโดยการแปลงสัญญาณดิจิตัล จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตัล ให้เป็นสัญญาณอะนาล็อก สำหรับส่งสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์ แบบดั้งเดิม และรับสัญญาณเข้าโดยการแปลงสัญญาณคลื่นแบบอะนาล็อก ให้เป็นสัญญาณดิจิตัล สำหรับอุปกรณ์แบบดิจิตัล

14. digital (ดิจิตอล)
การเป็นการอธิบายเทคโนโลยีอีเล็คโทรนิคส์ที่ใช้สร้าง เก็บ และประมวลข้อมูลในลักษณะ 2 สถานะ คือ บวก (positive) และไม่บวก (non-positive) บวก (positive) แสดงด้วย เลข 1 และไม่บวก (non-positive) แสดงด้วย เลข 0 ดังนั้น ข้อมูลส่งผ่าน หรือเก็บด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เป็นการแสดงด้วยข้อความของ 0 และ 1 แต่ละค่าของตำแหน่งสถานะเหล่านี้ เป็นการอ้างแบบ binary digital

15. Wi-Fi (ย่อมาจาก "wireless fidelity")
เป็นศัพท์ของประเภทเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) ที่ใช้ข้อกำหนดในตระกูล 802.11 คำศัพท์ Wi-Fi ได้รับการสร้างโดยองค์กรที่เรียกว่า Wi-Fi Alliance ซึ่งควบคุมการทดสอบที่ประกันการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ภายใน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบของพันธมิตรจะได้รับป้าย "Wi-Fi certified" (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน)

แหล่งอ้างอิง http://www.widebase.net/itterm/termindex_0.htm

ไม่มีความคิดเห็น: